A woman siting on a space hopper whilst there are multicoloured balloons aroud the stage. There are blue markings on the ground.
Photo by Julia Bauer

Unlimited Connects eto!

(Click here to read the English version of this post.)

Dyw e ddim drosodd eto! Bydd llawer mwy o gyfleoedd i siarad, dysgu a chwrdd â chydweithwyr hen a newydd ledled Cymru yn 2020, o Gaernarfon i Lanelli.

Roedd y digwyddiad Unlimited Connects a gynhaliwyd fis Tachwedd diwethaf yng Nghanolfan Mileniwm Cymru yn ddau ddiwrnod prysur iawn o drafodaethau panel, sgyrsiau a gweithdai yn trafod celfyddydau a arweinir gan anabledd yng Nghymru. Roedd yna hefyd berfformiadau:

  • ish gan Aby Watson – gwaith dawns unigol, gydag ymweliadau gan falŵns heliwm, peli ymarfer a gwyntyllau anferth; cafodd ei gomisiynu gan Unlimited ac mae’n archwilio dyspracsia a pha mor weladwy neu anweladwy yw anabledd.
  • Gods & Kings– drama Four in Four yn sôn am brofiad go iawn yr awdur o gael diagnosis o iselder manig deubegwn, ynghyd â gweithdy ar y broses o ddatblygu’r syniad ar gyfer y llwyfan. Mae testun Gods & Kings, fel y caiff ei ddatgelu gan Paul Whittaker a Tamsin Griffiths yn y gweithdy, hefyd wedi cael ei gyhoeddi gan Oberon Books. Roedd derbyn meicrogrant gan Unlimited yn golygu eu bod wedi gallu teithio i gwrdd â’r cyhoeddwyr yn bersonol i selio’r fargen.

Gŵyl Ddawns Caerdydd: bu Aby Watson, a grybwyllwyd eisoes, yn arwain sesiwn bywiog ar ddawns ac anabledd yng Nghymru, gyda gweddill y panel yn cyflwyno’n hyfryd yn eu ffordd eu hunain. Cafwyd digonedd o gyfleoedd hefyd i gwrdd, siarad ac adeiladu rhwydweithiau proffesiynol, yn cynnwys gyda Ruth Fabby MBE, gynt o’r digwyddiad arloesol DaDaFest yn Lerpwl, a benodwyd yn ddiweddar fel cyfarwyddwr Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC).

Bydd rhagor o gyfleoedd i gymryd rhan yn nigwyddiadau Unlimited Connects ledled Cymru dros y misoedd nesaf, felly os nad oedd mis Tachwedd yn gyfleus, os nad yw Caerdydd yn eich ardal chi, neu hyd yn oed os oeddech chi yno ond yn dymuno gwybod mwy, dylai fod rhywbeth o ddiddordeb i chi.

Isod, fe welwch fanylion sut i drefnu lle a gwybodaeth am hygyrchedd, neu cysylltwch â Glesni Price-Jones os oes gennych unrhyw gwestiynau.

 

7 Chwefror 2020, 0 12.30pm: Canolbwyntio’n Lleol yn Theatr Torch, Aberdaugleddau

Bydd Theatr Torch ac Arts Care/Gofal Celf ar y cyd yn hwyluso sgwrs a anelir yn bennaf at grwpiau anabl lleol a lleoliadau celf, gan ganolbwyntio ar ffyrdd y gall lleoliadau fanteisio i’r eithaf ar gyfraniad cyfranogwyr lleol ar draws eu holl weithgareddau, nid dim ond y rhai a anelir yn benodol at bobl anabl. Y syniad yw creu gofod ar gyfer deialog a chyfnewid mewn awyrgylch cwbl hamddenol lle gellir codi a thrafod gwahanol safbwyntiau.

Am 12.30 o’r gloch bydd cyfle i weld gwaith ‘My Moves’ a’r ‘Golden Groovers’, grwpiau sy’n defnyddio’r Torch bob dydd Gwener ar gyfer dosbarthiadau dawns a gyflwynir gan Arts Care/Gofal Celf. Dilynir hyn gan ginio ysgafn cyn y drafodaeth. Mae’r llefydd yn gyfyngedig, felly rhaid trefnu o flaen llaw.

Bydd y Panel yn cynnwys: Jo Verrent, uwch Gynhyrchydd gydag Unlimited, a fydd yn lansio’r diwrnod trwy arwain sgwrs ar gyfer y diwydiant a lleoliadau; Sara Beer, Swyddog Rhanbarth De Cymru, Celfyddydau Anabledd Cymru (DAC), Chris Ryan, Cyfarwyddwr Arts Care/Gofal Celf.

I drefnu eich lle, cysylltwch â: Janine@torchtheatre.co.uk

 

11 Chwefror 2020, 0 10.30pm: Codi’r caead ar raglennu yn Galeri Caernarfon

Diwrnod i ystyried ymhle mae gwaith artistiaid anabl yn cymryd ei le o fewn rhaglennu a churadu yn seiliedig ar y lleoliad. Cewch gyfle hefyd i weld gosodiad Kristina Veasey (a chomisiwn Unlimited) My Dirty Secret sy’n troi ei rhwystredigaeth fel person anabl yn ceisio cadw i fyny gyda’r gwaith tŷ yn ddefnyddiau, dodrefn ac addurniadau mewnol sy’n dwyllodrus o hardd.

Cliciwch yma i drefnu eich tocynnau.

 

28 Chwefror 2020, 11am-4pm: Sut orau i guradu artistiaid anabl, Tŷ Pawb, Wrecsam

Digwyddiad wedi gohirio – dyddiad newydd i gael ei rhyddhau cyn hir.

 

5 Mawrth 2020, 10.30am-4.30pm: Ei gwneud yn brif ffrwd, yn eiddo i ni, yn Ffwrnes, Llanelli

Diwrnod lle gall artistiaid, cynulleidfaoedd a llunwyr rhaglenni ystyried yr iaith Gymraeg a dwyieithrwydd yng nghyd-destun gwaith sy’n hygyrch i bobl anabl. Trefnwch eich lle yma.

 

12 Mawrth 2020: ‘Celfyddyd pwy yw hi, ta beth?’ yn Theatr Brycheiniog, Aberhonddu

Diwrnod yn trafod ac archwilio ymarfer celfyddyd gyfranogol gyda ac ar gyfer artistiaid anabl a phobl anabl. Ydyn ni’n cymryd rhan mewn gweithgaredd celfyddydol am hwyl, neu ai gwaith yw e? Celfyddyd pwy yw hi, ta beth? 

Diwrnod yn Theatr Brycheiniog yn archwilio, trafod ac edrych ar ymarfer celfyddyd gyfranogol – pam rydyn ni’n ei wneud e, a fydd e’n arwain at yrfa, ac a oes raid iddo wneud hynny. Yn cynnwys cyflwyniadau gan Celf o Gwmpas, Hijinx, Powys People First, Theatr Wildcats a Project Ability gyda gwaith gan Cameron Morgan, JoAnne Haines, Vince Laws, Theatr Wildcats, Gecko a Mind the Gap.

Bydd y diwrnod yn cynnwys sgyrsiau, trafodaethau, gwaith artistiaid, cinio rhwydweithio, trafodaeth agored Holi ac Ateb – ac i’r rhai sy’n aros ar gyfer y digwyddiad fin nos darperir cinio hwyr hefyd. Mae’r digwyddiad hwn yn rhad ac am ddim, ond rhaid trefnu lle. I drefnu, chwiliwch am Unlimited ar y wefan.

Bydd y diwrnod yn dod i ben gyda pherfformiad o A Little Space gan Mind the Gap yn y theatr am 7.30pm. Trefnu tocynnau ar gyfer A Little Space.

 

2 Ebrill 2020: The Young Ones ­yng Nghanolfan y Celfyddydau Aberystwyth

Byddwn yn archwilio sut mae pobl ifanc anabl yn cael mynediad at hyfforddiant a gwaith ar draws pob disgyblaeth yn y celfyddydau. Cynhelir dosbarth meistr ‘o’r sgript i’r llwyfan’ gyda Katie O’Reilly. Bydd rhagor o wybodaeth am y diwrnod hwn ar gael yn fuan.

Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr at gwrdd â chi rywle yng Nghymru yn ystod 2020!

27 April 2020:

‘Beth Nesaf?’ – Arloesedd a Dyfodol Celfyddydau Anabledd

Bydd digwyddiad Unlimited Connects Taliesin yn archwilio anghenion artistiaid anabl yng Nghymru, ac yn edrych ar rôl a chyfrifoldeb Taliesin wrth gefnogi artistiaid anabl.

Bydd y digwyddiad hwn yn ymgysylltu’n uniongyrchol ag artistiaid anabl ac yn edrych ar eu gobeithion ar gyfer y dyfodol. Bydd y digwyddiad yn cynnwys sesiwn cyflwyno syniadau ar gyfer artistiaid, gydag adborth a thrafodaeth, ac yn edrych ar y berthynas rhwng celfyddyd a thechnoleg, yn cynnwys y modd y mae technoleg yn galluogi artistiaid anabl i weithio mewn ffyrdd newydd. Bydd yna drafodaeth panel ynghylch dyfodol y celfyddydau anabledd yng Nghymru yng nghwmni’r artist anabledd Kaite O’Reilly – sydd ar hyn o bryd yn un o Gymrodyr Creadigedd Prifysgol Abertawe – a chyfleoedd i rwydweithio.

10.30am–4.30pm; mae’r rhaglen lawn i’w chadarnhau.

AM DDIM – ond rhaid trefnu lle. Trefnwch eich lle yma.

FROM THE BLOG