A dark, dramatically lit photo of a woman with both arms folder across her chest and over her shoulders. A light shines brightly on her but the rest of the photo is dark and unlit.
NIGHTCLUBBING, Rachael Young. Image credit: Marcus Hessenberg.

Cyhoeddi Rhestr Fer Comisiynau Unlimited

Yn dilyn derbyn nifer uwch nag erioed o’r blaen o geisiadau Datganiad o Ddiddordeb ar gyfer rownd ddiweddaraf Unlimited o gomisiynau agored, mae ein paneli wedi bod yn brysur dros y mis diwethaf yn adolygu 468 o geisiadau. Nid gor-ddweud yw datgan bod y rownd hon o Gomisiynau Unlimited wedi golygu gwneud rhai o’r penderfyniadau anoddaf a wnaed erioed yn holl hanes y rhaglen. Roedd nifer y ceisiadau 70% yn uwch nag mewn blynyddoedd blaenorol, ac roedd eu hansawdd a’u hystod yn gwbl ryfeddol.  

Gallwn yn awr rannu’r rhestr fer o 77 o artistiaid a chwmnïau y byddwn yn eu gwahodd i gyflwyno cais lawn am wobrau Unlimited. Mae gennym dros £500,000 i’w gyflwyno ar draws y tri edefyn – prif gomisiynau, gwobrau ymchwil a datblygiad, a gwobrau i egin-artistiaid.

Dyw’r dewisiadau a nodwyd yma yn ddim ond cyfran fechan o’r gwaith eithriadol a dderbyniwyd oddi wrth artistiaid anabl – dim ond 16% o’r holl geisiadau a dderbyniwyd rydym wedi gallu eu gosod ar y rhestr fer.

Cymerwch gipolwg ar yr artistiaid a’r cwmnïau sydd ar y rhestr fer:

 

Lawrlwythwch y rhestr fer lawn fel dogfen Excel

Lawrlwythwch y rhestr fer lawn fel PDF

Lawrlwythwch y rhestr fer lawn fel dogfen Word

A photograph of an atmospheric, flat landscape in which a woman stands. She wears a dark dress and has her hair tied up. She is stood on rocks, behind her is the sea going off into the horizon.
No Place Like (Flat) Holm – Circe’s Call. Image credit: Gina Biggs (SheWolf)

Pam rydyn ni’n cyhoeddi’r rhestr fer?

Rydyn ni’n awyddus i sicrhau bod artistiaid a chwmnïau anabl yn cael y gefnogaeth orau bosib i alluogi eu gwaith i ddatblygu a ffynnu. Trwy gyhoeddi’r rhestr fer, gallwn gysylltu artistiaid â Chyfeillion – yn cynnwys sefydliadau celf, gwyliau a lleoliadau – yn y sector a’u helpu i gael y gefnogaeth honno. Mae hwn yn amser gwych i leoliadau, rhaglenwyr, gwyliau a chysylltiadau eraill yn sector y celfyddydau fod yn rhan o’r prosiect a helpu’r ymgeiswyr i  gyflwyno’r ceisiadau gorau posib. Rydym yn ebostio’r rhestrau byr i’n 300+ o Gyfeillion i weld sut y gallant gefnogi ein rhestrau byr mewn gwahanol ffyrdd, er enghraifft:

  • mentora
  • deunyddiau
  • gofod am ddim i ymarfer, creu neu storio
  • cyfle i arddangos gwaith
  • cynnig cyfeillgar i wirio cyllideb neu helpu i olygu cais i gyfateb â’r nifer gofynnol o eiriau.

Nid yw’n rhy hwyr i ymuno â’n Cyfeillion a bod yn rhan o’r broses honno – arwyddwch yma.

Cysylltwch â ni os gallwch gynnig cefnogaeth i brosiect ar y rhestr fer.

Sut aeth y panelwyr ati i wneud eu dewis?

Y rhain yw’r gweithiau roedd y paneli dewis perthnasol o’r farn eu bod yn cwrdd orau â meini prawf Unlimited: sef eu bod yn dangos ansawdd uchel, arloesedd ac uchelgais, ac yn cael eu harwain gan anabledd.

Gofynnwyd i bob un o’r panelwyr flaenoriaethu tua 20 o brosiectau ar gyfer eu hedefyn gwobr, a lluniwyd y rhestr fer o’r prosiectau a ddewiswyd amlaf ar draws yr holl ffurfiau celf gwahanol ac ardaloedd daearyddol.

Os oes gan un o’r panelwyr unrhyw fath o berthynas ffurfiol gydag ymgeisydd, neu ag unrhyw un y sonnir amdanynt mewn cais – os ydynt wedi ariannu eu gwaith, os ydynt yn berthynas neu’n ffrind agos, os ydynt wedi gweithio gyda hwy neu iddynt hwy, neu unrhyw beth arall tebyg – ni allant osod y cais hwnnw ar y rhestr fer, fel bod modd i ni sicrhau na fyddant yn dylanwadu ar y broses.

Amrywiaeth a’r rhestr fer

Bob blwyddyn, mae ystod y gwaith yn ehangu o ran y ffurfiau celf ac o ran y pynciau a drafodir – y tro hwn maent yn ymestyn o ddiwylliant tatŵ, straeon gwerin o Irac a llyffantod, i herio canfyddiadau trefedigaethol, cyfiawnder hinsawdd a Covid-19.

Mae 68% o’r artistiaid a’r cwmnïau sydd ar y rhestr fer yn newydd i Unlimited, ac nid ydynt erioed wedi cael cymorth gennym yn y gorffennol, nac wedi bod ar unrhyw restr fer.

Rhan o’n proses dewis yw sicrhau cydbwysedd y gwaith ar draws yr ystod o ffurfiau celf a daearyddiaeth. Dyma fanylion y rhestr fer mewn perthynas â ffurf graidd ar gelfyddyd: 32% y celfyddydau cyfun, 22% theatr, 27% y celfyddydau gweledol, 10% dawns, 5% cerddoriaeth, 9% arall a 3% llenyddiaeth.

Dyma’r manylion ynghylch lleoliad yr artistiaid a’r cwmnïau: 30% Lloegr, Llundain; 8% Lloegr, De-ddwyrain; 17% Lloegr, y Canolbarth; 8% Lloegr, De-orllewin; 12% Lloegr, Gogledd; 16% yr Alban a 10% Cymru.

Yn sgil ein hymrwymiad i #PutUpOrShutUp, rydym hefyd yn cynnwys y data ehangaf yma mewn perthynas ag ethnigrwydd. O’r rhai a ddarparodd ddata, roedd 74% o’r artistiaid yn diffinio o fewn y categorïau gwyn, gyda 26% yn diffinio o fewn un o’r categorïau nad ydynt yn wyn. Bydd manylion llawnach o’r holl ddata cyfle cyfartal, a manylion eraill a gasglwyd, yn cael eu cyhoeddi yr wythnos nesaf, ynghyd â chipolwg o’r themâu yn y gwaith a gynhwysir yn y rhestr fer.

Two landscape photographs in a collage. Both show a dance studio in which the same two people are moving. In the top photograph, one person has their arms outstretched while the other stands still. In the bottom, they reverse, so the opposite person is now dynamic and folder over while the other remains standing.
Brut by Aby Watson.

Beth nesaf?

Bydd yr artistiaid a’r cwmnïau hyn yn awr yn cael eu gwahodd i gyflwyno ceisiadau llawn, gyda’r dyddiad cau ym mis Chwefror. Yna bydd y panelau’n gwneud y dewis terfynol o ran y comisiynau rydym yn eu cefnogi, a byddwn yn cyhoeddi enwau’r rhai fydd yn derbyn cefnogaeth ariannol ar ddiwedd Mawrth/dechrau Ebrill. Mae cymorth mynediad ar gael, a chaiff pob prosiect hyd at awr o gymorth a chyngor gan dîm Unlimited.

Adborth

Rydym yn gofyn i’r panelwyr ddewis y gwaith sydd, yn eu barn hwy, yn cwrdd orau â’n meini prawf ni, ac i beidio â rhoi sylwadau ar bob cynnig. Mae hyn yn golygu na allwn roi adborth i’r ymgeiswyr aflwyddiannus yn y cam Datganiad o Ddiddordeb.

Bydd pob ymgeisydd sydd ar y rhestr fer, ac a fydd yn cyflwyno ffurflen gais lawn, yn derbyn adborth manylach yn y cam nesaf.

FROM THE BLOG